Rizika

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce a šiřitel doporučení: Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) týkající se forexového trhu vypracovala společnost V.I.P. TRADER s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, IČ: 030 33 040, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226704 (Tvůrce) a je rozšiřován společností Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Šiřitel). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Tvůrce, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace: Tvůrce při přípravě dokumentu vycházela z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Nepředstavuje nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v  uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, o vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených v analýze. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena.  Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní, poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem směnného kurzu.

Použité analytické metody: Při přípravě analýz používá Tvůrce všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentřální analýzu, a (ii) technickou analýzu. Fundamentální analýza: Snaží se najít správnou vnitřní cenu cenného papíru pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jedná se o ekonomická, účetní, statistická data, stejně jako politické, historické a demografické faktory. Odvozenou cenu pak investor porovnává s aktuálním oceněním na finančních trzích: Cílem je odpověď na otázku, zdali je cenný papír správně ohodnocen, anebo zda je podhodnocen, či nadhodnocen. stručný popis + výhody/nevýhody metody. Technická analýza: se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. stručný popis + výhody/nevýhody metody.

Vysvětlení uvedených doporučení:

Není-li v analýze uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:

Nákup: předpokládá se nárůst kurzu v časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;

Prodat: předpokládá se pokles kurzu v časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;

Take - profit: cena, která by měla dávat představu, kdy realizovat zisk a uzavřít otevřenou pozici, na které byl zisk vytvořen; Stop - loss: cena je stanovena na úrovni, za kterou je doporučeno pozici zavřít.

 

Konflikt zájmů: Tvůrce, Šiřitel nebo s nimi propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Tvůrce, Šiřitel ani osoby s nimi propojené však do obchodů uzavřených zákazníky nevystupují jako protistrana obchodu a nejsou oprávněni poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. nejsou tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťují likviditu jednotlivých titulů. Šiřitel svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Tvůrce ani Šiřitel nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Šiřitel však od spolupracujících finančních institucí (provozovatele forexové obchodní platformy) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na forexovém trhu, tj. bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Tvůrce získává od Šiřitele odměnu za vypracování Analýzy, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy Tvůrce.  Doporučení makléřů Šiřitele či jiných zaměstnanců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním / forexovém trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci Tvůrce a Šiřitele mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Tvůrce vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodního obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Tvůrce ani Šiřitel nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Šiřitele, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací: Tvůrce ani Šiřitel nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém / forexovém trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Tvůrce v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Tvůrce a Šiřitel si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Šiřitelem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.colosseum.cz . Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu: Žádná část odměn těchto osob, které vytvářily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Šiřitele je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Šiřitele.

Distribuce Analýzy: Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země.

 

Analýzy slouží výhradně zákazníkům Šiřitele a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

© 2009-2016 Colosseum, a.s. Všechna práva vyhrazena.