Analýza - Pšenice (ZW - CBOT) - dodání prosinec 2018

Analýza
Analýza - Pšenice

14.8.2018

Trh s pšenicí je aktuálně ovlivňován působením veder v klíčových pěstitelských oblastech, což se podepisuje na snižování výnosů z výsadby.


12. 10. 2018

Trh s pšenicí je aktuálně ovlivňován působením veder v klíčových pěstitelských oblastech, což se podepisuje na snižování výnosů z výsadby. Nejvíce trpí Evropa, kde se vedra projevují poklesem úrody pšenice v  Německu, Dánsku, Švédsku či Francii. V rámci světa jsou pak výrazně zasaženy USA, kde vedry trpí státy Kansas, Colorado či Oklahoma, které jsou významnými producenty. 

Parametry obchodu 
Současný kurz 
5,5500 USD / bušl 
Velikost kontraktu 
5 000 bušlů 
Roční minimum  
4,6825 USD / bušl  
Roční maximum  
6,1300 USD / bušl 
Investiční horizont 
3 měsíce 
Odhadovaný výnos  
19,8% 
Doporučení 
 KOUPIT 
Target Price 
6,6500 USD / bušl (výnos 5 500 USD) 
Stop Loss 
5,1500 USD / bušl (riziko 2 000 USD)  
 

 
 
  
 
roční graf pšenice zdroj: bloomberg 
 

Faktory vedoucí k doporučení 

Podle srpnové zprávy amerického Ministerstva zemědělství se očekává, že celosvětová produkce pšenice dosáhne na necelých 730 mil. tun, což představuje meziměsíční pokles přibližně o  7 mil. tun a v rámci meziročního srovnánípokles dokonce o 28 mil. tun. Za poklesem globální produkce stojí primárně vedra sužující Evropu a USA, což se projevuje na sníženém výnosu z jednoho akru výsadby. V rámci letošního roku by měla produkce EU poklesnout na 137,5 mil. tun, což je meziročně o 14 mil. tun méně. 

Meziroční snížení produkce se rovněž očekává v rámci Ruska (- 17 mil. tun), Indie (- 1,51 mil. tun), Číny (- 1,77 mil. tun) a Ukrajiny (- 1,5 mil. tun).  

Obchodní válka mezi  USA a  Čínou by  cenu pšenice příliš ovlivnit neměla. Pšenice je sice  šestou nejvíce exportovano zemědělskou komoditou USA, ale pro Čínu je však USA až čtvrtým nejdůležitějším dodavatelem pšenice.

 

 

Sucho v USA ovlivňující produkci pšenice

Americké státy Kansas, Colorado, Oklahoma, Washington a Severní Dakota se v současnosti potýkají s velkými suchy. Tyto státy jsou pro americkou produkci pšenice klíčové - Kansas je největší producent, Severní Dakota je druhá,  Washington třetí a Oklahoma pátá. Velká sucha mohou mít za  následek pokles produkce zimní pšenice a následný růst ceny, jelikož pšenice je rostlina velmi náročná na vodu. 
 

Sucho v Evropě ovlivňující produkci pšenice

S velkými suchy se v současnosti potýká i Evropa, která je aktuálně  největším producentem pšenice. Německo je z předních producentů zasaženo nejvíce. V roce 2017 Německo vyprodukovalo 29 mil. tun pšenice, čímž zaostalo za Francií jen o 10 mil. tun.
 

 

Čína odhaduje rozsah produkce pšenice za letošní zimu výrazně nižší než v  minulém roce. Nejpesimističtější odhady hovoří až o 20% poklesu. Na vině jsou zejména sucha, která v Číně převládala přes zimu a panují i teď.  Rozloha půdy vhodná pro pěstování pšenice by se měla zmenšit až o 90 000 ha. Podobná situace je i na trhu kukuřice. Dá se očekávat, že pro krmné účely začne Čína  preferovat pšenici před kukuřicí. Spotřeba pšenice (v rámci Číny) by pro letošek tak měla narůst až o 6 mil. tun. Čína tak pravděpodobně bude více importovat, což by mohlo posunout  cenu pšenice nahoru.
 

Faktory proti doporučení

Na pokles cen pšenice může působit posilující americký dolar, který bude zdražovat americkou pšenici pro zahraniční subjekty. USA produkují přibližně 51 mil. tun pšenice, v celosvětovém měřítku však nejsou až tak důležitým exportérem, aby případné snížení poptávky po americké pšenici vyvolalo výrazný globální pokles cen pšenice. 

Globální spotřeba pšenice by se měla snížit o 5,1 mil. tun, a to v návaznosti na nižší poptávku Ruska a států EU po krmných směsích produkovaných z pšenice. Zároveň se snížila výkupní cena od amerických farmářů - až o 0,10 USD.


O komoditě 

Pšenice je jednou ze základních plodin, jelikož je potřeba pro výrobu pečiva a dalších produktů. Pšenice se také používá v krmivech. Nejdůležitějším pšeničným produktem je mouka, ale pšenice také hraje důležitou roli při výrobě piva a whisky. Pšenice se pěstuje především v EU (151,6 mil. tun za 2017), Číně (129,77 mil. tun za 2017), Indii (98,51 mil. tun za 2017), Rusku (84,99 mil. tun za 2017) , USA (47,37 mil. tun za 2017) a Kanadě. Celosvětově se za rok 2017 vyprodukovalo přibližně 757,92 mil. tun pšenice. Největšími importéry pšenice jsou Egypt (12,5 mil. tun), Indonésie (11,5 mil. tun), Alžírsko a Brazílie (7,5 mil. tun). 

(zdroj: výzkum amerického Ministerstva zemědělství, červenec 2018) 

Největší producenti pšenice v mil. tun (2017) 

Pšenice klade vysoké nároky na půdu a klima. Požadavky se různě liší mezi známými odrůdami pšenice (více než 1000 druhů). Na rozdíl od žita nedokáže pšenice odolávat chladným teplotám a vyžaduje více vody a tepla. Na amerických burzách se rozlišují dvě odrůdy: jarní a zimní pšenice. Zimní pšenice tvoří většinu roční produkce (75 %).  

Nejdůležitějšími obchodními místy pro pšenici jsou London International Financial Futures and Options Exchange, Chicago Board of Trade, Kansas City Board of Trade a Minneapolis Grain Exchange. Jako měrná jednotka pro prodej pšenice na komoditních burzách se používá jeden bušl (bsh.) - tedy ekvivalent 27,216 kg.


 

Ocenění  

Koupit. V námi stanoveném investičním horizontu očekáváme nárůst ceny pšenice, který by měl být tažen poklesem celosvětové produkce, a to v návaznosti na globálně panující vlnu veder. Snížená produkce Evropy a pokles celosvětových zásob by měly být růstovým impulsem, který by neměl být nijak výrazně kompenzován odhadovaným poklesem globální spotřeby. Ve prospěch krátkodobého růstového trendu mluví i skutečnost, že aktuálně probíhá období sklizně, kdy jsou ceny sezónně nižší. Očekáváme nárůst přibližně o 19,8 % a cílovou cenu na úrovni 6,65 USD za bušl.
 
Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum, a.s.  

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

 

  

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!