Analýza - Sójové boby ze dne 6.8.2018

Analýza
Analýza - Sójové boby

6.8.2018

V současné době je cena sójových bobů ovlivňována velkým množstvím faktorů.  Nejvýrazněji aktuálně působí zavedení celních tarifů ze strany Číny. 


12. 10. 2018

V současné době je cena sójových bobů ovlivňována velkým množstvím faktorů.  Nejvýrazněji aktuálně působí zavedení celních tarifů ze strany Číny na import zboží z USA, jelikož tyto tarify značně prodražily nákupní cenu čínských odběratelů. Na trh se sójou dále působí klimatické faktory, které určují velikost úrody. Dalším faktorem ovlivňujícím cenu sóji je vývoj živočišné výroby v zemědělství, jelikož sójové deriváty jsou základním prvkem krmiva pro průmyslový chov dobytka, drůbeže a ryb. 

Parametry obchodu 
 
Současný kurz 
8,66 USD / bušl 
Velikost kontraktu 
5 000 bušlů 
Doporučení 
KOUPIT 
Roční minimum  
8,2625 USD / bušl 
Roční maximum  
10,8250 USD / bušl 
Investiční horizont 
2 měsíce 
Odhadovaný výnos                                  
9,7 % 
Target Price 
9,5000 USD  (zisk 4 200 USD)  
Stop Loss 
8,2600 USD  (riziko 2 000 USD) 

 

 Sójové boby roční graf (USD)

 

 sójové boby roční graf (USD) zdroj: Finviz 


 

Faktory vedoucí k doporučení

 

Podle červencové zprávy amerického Ministerstva zemědělství se očekávalo, že celosvětová produkce sójových bobů dosáhne na 360 mil. tun, což je meziročně o 13 mil. tun méně. Měly by se také snížit celosvětové zásoby, a to přibližně o 650 000 tun. Tento výhled byl však korigován srpnovou zprávou (zveřejněna 10.8.2018), která počítá s vyšším výnosem z 1 akru výsadby a tudíž větší produkcí. Dle našeho názoru však tento odhad plně nereflektuje aktuálně panující vlnu veder v USA. 

Tržní konsensus počítá s globálně rostoucí poptávkou po sóje a sójových derivátech, jelikož ji bude táhnout živočišná výroba v zemědělství. Do konce roku se očekává meziroční nárůst produkce vepřového a drůbežího masa mezi 2 až 4 %, který však bude mírně kompenzován poklesem v produkci hovězího masa. 

Sójové boby a produkty z nich jsou pro americkou ekonomiku naprosto klíčové. Jedná se o nejvíce exportovanou zemědělskou plodinu do Číny (za rok 2017 36 mil. tun) a jednu z největších exportních položek USA. Růst prodejů před zavedením tarifů se postaral přibližně o 0,6 % z tempa růstu americké ekonomiky za druhý kvartál letošního roku. USA si tak nemůžou dovolit velký pokles exportu sójových bobů do Číny, pokud chtějí zachovat stabilní růst ekonomiky. Dá se tak očekávat, že USA budou usilovat o úpravu celní politiky Číny, což by v případě úspěchu přineslo posílení cen sójových bobů. 

 

zdroj: USDA
 

Americké státy Iowa (jižní část) a Missouri v současnosti trápí velká sucha. Tyto státy jsou pro americkou produkci sójových bobů klíčové - Iowa je druhý největší producent a Missouri šestý. Poslední velká sucha na americkém středozápadě byla v roce 2012, kdy kvůli poklesu produkce cena sójových bobů vzrostla na rekordních 17,89 USD za bušl. Od té doby až do prezidentských voleb v USA poklesla cena o více než 40 %. Neočekává se podobně zničující sucho jako v roce 2012, avšak k malému poklesu produkce USA by mělo dojít. 

Velcí importéři se zásobovali sójovými boby před zavedením tarifů, což mělo za následek růst cen. Se zavedením tarifů došlo k poklesu ceny sójových bobů. Očekáváme, že importéři (včetně Číny) budou muset kupovat sójové boby i z USA, jelikož Brazílie (a další producenti) aktuálně nejsou schopni pokrýt nucený výpadek dodávek z USA do Číny, a to včetně plnění stávajících kontraktů. 

 


 Faktory proti doporučení

 

Srpnová zpráva Ministerstva zemědělství USA (zveřejněna 10.8.2018) přinesla poněkud negativní výhled, který měl v posledních dnech výrazný vliv na pokles cen. Produkce by se mohla zvýšit přibližně o 8 mil. tun na 367 mil. tun. Zásoby by se pak mohly (oproti červencovým odhadům) zvýšit o 5 %. Tento aktualizovaný předpoklad je však založen na pouze teoretickém odhadu výnosu z 1 akru výsadby. Ten je aktuálně stanoven na 51,6 bušlů, což by mělo být  o 2,5 bušlů meziročně více. 

Ceny sóji a derivátů může tlačit dolů expandující sójový průmysl z Brazílie, který se pokusí přebrat podíl USA v Číně. USA exportují do Číny přibližně 68 % své celkové produkce sóji. Podle výzkumu profesorky Tynerové z Purdue University nedisponuje Brazílie dostatečným množstvím sójové produkce, aby nyní byla schopna plně nahradit výpadek dodávek USA do Číny. Podle ní by však bylo skutečně problematické dlouhodobé trvání celních tarifů, jelikož Brazílie disponuje téměř 9 mil. akry volné půdy, které může využít k rozšíření produkce sóji při zachování nízkých cen. 

Brazilští producenti budou zřejmě nadále rozšiřovat pěstitelské kapacity, což bude v dlouhém horizontu působit na mírný pokles cen. Naproti tomu producenti v USA jsou na téměř 100 % pěstitelských kapacit. 

V případě dlouhodobé neschopnosti Brazílie (a jiných producentů) kompenzovat dodávky sójových derivátů USA do Číny můžeme očekávat nahrazení importu sójového oleje importem jiných rostlinných olejů, což by mohlo působit na globální pokles cen sójových bobů. 

 


O komoditě  

Téměř před sto lety začala společnost A. E. Staley Manufacturing Company drtit sóju, což byla klíčová inovace, která vedla k vytvoření sójového oleje používaného při vaření a sójové moučky pro krmení kuřat a prasat. Dnes je sója jednou z nejdůležitějších luštěnin na světě a důležitým zdrojem bílkovin. 

Většina sójových plodin je použita na rostlinný olej a krmivo pro zvířata. Potraviny jako tofu, sójové mléko a jiné deriváty získaly v posledních letech velkou popularitu, pro tyto produkty se však používá pouze malá část produkce. Největším producentem jsou dlouhodobě USA, v příštích letech by však na prvním místě mohla stát Brazílie. Dále následují Argentina, Čína, Indie, Paraguay a Kanada. Největším dovozcem sóji je pak Čína, která spotřebuje přibližně 60 % globální produkce. Dalšími významnými importéry jsou EU a Mexiko. 

V USA jsou sójové boby dominantní plodinou s olejnatými semeny (ostatní zahrnují bavlnu, slunečnice a řepku). Sója zde představuje přibližně 90 % celkové produkce olejnatých semen. Většina sójových bobů v USA je vysazena v květnu nebo na začátku června a sklizena je na přelomu září a října. Jako měrná jednotka pro prodej sójových lusků na komoditních burzách se používá jeden bušl (bsh.) - tedy ekvivalent 27,216 kg.  

 

 

 


Ocenění 

Koupit. V krátkém období očekáváme mírný růst ceny komodity. Největší odběratel Čína bude zřejmě aktuálně nakupovat zejména v Brazílii, přičemž stávající zásoby a doposud dostačující produkční kapacita Brazílie nevyvolá významnou změnu trendu. Navzdory srpnové zprávě, která počítá s meziročním zvýšením výnosu z 1 akru výsadby (+2,5 bušlu), by měl být krátkodobý cíl na hranici 9,50 USD za bušl. Domníváme se, že se ve skutečné produkci projeví aktuálně působící vlna veder, která by měla výnos posunout blíže k loňským hodnotám. Jako další růstový faktor by mohla působit zvýšená produkce v rámci globální živočišné výroby a následné poptávky po krmivech. Sója je momentálně na téměř 10ti letých minimech a nevidíme důvod, proč by nemohla překvapit. Support očekáváme na hranici 8,26 USD za bušl, což je také roční minimum.  

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum 

 


 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!