Proč investovat do vody?

Analýza
Analýza - voda

3.8.2018

Voda jako investice do budouctnosti lidstva. Skvělou příležitostí je iShares Global Water UCITS ETF USD burzovně obchodovatelný fond.


12. 10. 2018

Proč investovat do vody ? 

Voda je stále vzácnější - 70 % světa sice pokrývají vodní plochy, ale pouhý zlomek (1 %) je čistá voda, která je životně důležitá pro 7,6 miliardy lidí. Dle průzkumu United Nations klesnou do roku 2030 celosvětové zásoby vody na 60 % současné úrovně. Přitom globální spotřeba vody se každoročně zvyšuje o 1 procento. 

Voda je nezbytně nutná nejen pro přežití lidstva, neobejde se bez ní ani průmysl. Zemědělství, potravinářský průmysl ani další odvětví se neobejdou bez čisté vody. Více než 56 % celosvětové produkce obilnin je v oblastech, které jsou již aktuálně vystaveny nedostatku vody. Už nyní se voda stává kritickou záležitostí v zemích BRICs, které zaznamenávají vysoký růst počtu obyvatel i průmyslové produkce. Více než 1 miliarda lidí nemá v současné době přístup k čisté vodě.


 

Kritické oblasti s přístupem k vodě

 

 

zdroj: World Resources Institute

S nárůstem globální populace roste poptávka po potravinách. Zemědělství, které je vysoce náročné na spotřebu vody, by dle studie OECD mělo do roku 2050 uspokojovat poptávku po potravinách a krmivech vyšší až o 70 %. Celosvětová spotřeba vody tak bude nutně růst, což se projeví v rostoucích cenách. 

Aktuální poptávka po vodě byla odhadnuta na 4600 km³ ročně a do roku 2050 se předpokládá její navýšení mezi 20 – 30 % na celkových 5500 až 6000 km³. (Burek et al., 2016) 

Vybudovat infrastrukturu pro získávání, čištění a rozvod vody je velice nákladné a časově náročné. Proto si ve většině zemí rozděluje byznys s vodou několik velkých firem a jejich podnikání je stabilní a dlouhodobě ziskové. Tato oligopolní struktura umožňuje firmám trvale zvyšovat ceny a udržovat si rostoucí rentabilitu. Nikoliv náhodou je voda položkou ve spotřebitelském koši v ČR, která od roku 1989 zaznamenala největší zdražení. Nákup akcií těchto firem umožní se na tomto podnikání podílet. 


Rizika investice do vody 

Voda je jako komodita velmi obtížně ocenitelná. 

Zavádění přísnější regulace může způsobit pokles ziskovosti vodárenských společností. Příkladem může být zavádění pokut za úniky vody. Regulace se může negativně projevit i v podobě státem garantovaných cen. 

Voda je velmi náročná komodita. Vyžaduje velké investice vodárenských společností do jejího ošetření, distribuce a recyklace. Voda je rovněž vysoce náchylná k poškození v podobě pesticidů, těžkých kovů a dalších chemických látek, které mohou kontaminovat vodní zdroje.


Jak investovat do vody? 

Snadným způsobem, jak se podílet na zajímavých příležitostech spojených s podnikáním ve vodohospodářském průmyslu, je nákup ETF (burzovně obchodovaný fond) se zaměřením na společnosti podnikající v tomto oboru. Jedním z takových je iShares Global Water UCITS ETF USD (symbol IH2O).
 

O ETF IH20 

iShares Global Water UCITS ETF USD je burzovně obchodovatelný fond, který má své sídlo v Irsku. Emitentem je známá světová společnost iShares, která spadá pod největšího světového správce aktiv - společnost BlackRock. Fond investuje do společností, které spadají do indexu S&P Global Water 50 Index. Do indexu patří 50 největších a nejlikvidnějších světových společností, které mají svou činnost spojenou s vodním průmyslem. Přes 92 % společností v tomto ETF má střední nebo vysokou kapitalizaci. Naprostá většina společností je ze Severní Ameriky a západní Evropy.
 
O ETF DH 20
3.8.2018 
Současný kurz 
41,11 USD 
Emitent 
iShares 
Doporučení 
KOUPIT 
Roční minimum  
38,47 USD 
Roční maximum  
42,82 USD 
Datum vzniku 
20. 3. 2007 
Dividenda 
1,21 % p. a. 
Roční náklady (TER) 
0,65 % 
Objem aktiv 
679 mil. USD 
Výkon 1 rok 
5,57 % 
Výkon 3 roky 
8,69 % 
Výkon 5 let 
8,83 % 
Investiční horizont 
5 let 
Odhadovaný výnos za 5 let (bez div.) 
33,8 % 
Target Price 
55 USD 

 

 DH2O Graf 

 


Doporučení  

Koupit. Voda je vzácná a stále vzácnější komodita. Zdroje pitné a využitelné vody jsou omezené, přitom růst populace a její bohatnutí prakticky garantují neustále zvyšující se nároky na potřebu vody. Z příležitostí ve vodohospodářském oboru budou profitovat společnosti, které jsou nakoupeny do portfolia ETF fondu iShares Global Water UCITS (symbol DH2O). V dalších letech očekáváme průměrné zhodnocení tohoto fondu 5 až 8 % ročně jako v předchozích letech. V námi stanoveném pětiletém investičním horizontu předpokládáme hrubý výnos (bez dividend) z této investice okolo 33 %.
  

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum


 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

 

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!