Ropa analýza 21.6.2018

Analýza
Analýza - ropa

21.6.2018

Robustní ekonomický růst dvou největších ekonomik světa (USA, Čína) bude hlavním důvodem navýšení poptávky po ropě.


12. 10. 2018

 

Parametry obchodu 
WTI 
Brent 
Současný kurz 
65,11 USD 
72,42 USD 
Doporučení 
KOUPIT 
KOUPIT 
Roční minimum  
50,75 USD 
51,50 USD 
Roční maximum  
70,96 USD 
77,78 USD 
Investiční horizont 
2 týdny 
2 týdny 
Odhadovaný výnos  
9,8 % 
7,0 % 
Target Price 
71,50 USD 
77,50 USD 

Faktory vedoucí k doporučení 

Robustní ekonomický růst dvou největších ekonomik světa (USA, Čína) bude hlavním důvodem navýšení poptávky po ropě. Předběžné odhady tempa růstu HDP USA se pohybují okolo  4 % meziročně, což představuje nejvyšší tempo za poslední 4 roky. V rámci Číny pak počítáme s růstem HDP na úrovni 6,7 % meziročně. Čína za prvních 5 měsíců letošního roku importovala 190 mil. tun ropy, což je meziročně o 7,8 % více. 

Obchodní válka mezi USA a Čínou posouvá  ceny ropy nahoru. Čína již oznámila plány na zavedení cla na americkou ropu. Hovoří se o přirážce až 25 %. V takovém případě pak mají země tendenci se ropou předzásobovat, což hovoří pro krátkodobý růst poptávky a ceny ropy. 

Rozhodnutí prezidenta Trumpa o vystoupení USA z Íránské jaderné dohody posunulo ceny ropy výrazně vzhůru již v květnu. Očekává se však, že hlavní posuny jsou teprve před námi. Uvalení sankcí bude pravděpodobně probíhat v následujících šesti měsících. 

Ropná produkce Venezuely je prakticky v krizové situaci. Květnová produkce dosáhla přibližně 1,4 mil. barelů denně, přičemž produkce v červnu by měla dosáhnout jen asi 700 000 barelů denně. V zemi navíc setrvává politická nestabilita, která se bude projevovat v dalších poklesech produkce. Majoritním odběratelem venezuelské ropy je Indie, která bude nyní muset sáhnout po jiném dodavateli.


Faktory proti doporučení

EIA ve svém vyjádření z tohoto měsíce očekává, že se bude Brent do konce letošního roku pohybovat na hranici 71 USD za barel. V roce 2019 by měla cena barelu fluktuovat kolem hranice 68 USD.  WTI by se dle jejích odhadů mělo  letos pohybovat o 7 USD níže, tedy kolem 64 USD za barel. V roce 2019 by se WTI mělo pohybovat kolem 62 USD za barel. 

Páteční jednání uskupení OPEC (včetně nečlenů) by mělo přinést dohodu ohledně navýšení ropné produkce, která by měla kompenzovat pokles exportu některých zemí (Venezuela, Írán). Dohoda se týká navýšení objemu těžby až o 1 mil. barelů denně, a to již od července letošního roku. Spíše však očekáváme postupné tempo zvyšování produkce. Produkci bude navyšovat zejména Saudská Arábie a Rusko, které disponují dostatečnými produkčními kapacitami. 

Agentura EIA očekává, že Kanada a Brazílie podstatně zvýší objem těžby ropy v roce 2019. Můžeme rovněž očekávat nárůst těžby amerických producentů, kteří se budou snažit využít krátkodobě rostoucích cen ropy, což povede k zvýšení ropných zásob.


O komoditě 

Ropa je nejdůležitějším zdrojem energie na světě a její cena tak hraje důležitou roli ve světovém růstu ekonomiky a průmyslu. Rozvíjející se průmyslové trhy jako Čína, Indie a Jižní Amerika vysoce ovlivňují cenu ropy, jelikož spotřebovávají stále větší množství na podporu svého průmyslového růstu. 

Existuje několik druhů ropy - nejznámějšími jsou WTI a Brent. West Texas Intermediate (WTI) je americkou ropou, jejíž cena je považována za benchmark v oceňování ropy. V Evropě je benchmarkem severomořská ropa Brent, která je z určitého pohledu méně kvalitní než WTI díky vyššímu obsahu síry. 

Dalšími druhy ropy jsou například Dubai Fateh, Alaska North Slope, Leona a Urals. Největšími producenty ropy na světě jsou USA, Saudská Arábie, Rusko a Čína. Podle analýzy společnosti British Petroleum z roku 2018 jsou největšími spotřebiteli ropy na světě USA s denní spotřebou 19,88 mil. barelů. Na druhém místě pak stojí Čína se spotřebou 12,79 mil. barelů denně. Třetí příčku okupuje Indie s denní spotřebou 4,69 mil. barelů (BP Statistical Review of World Energy, June 2018).Dle výzkumu společnosti Statista přes 50 % celosvětově vytěžené ropy spotřebuje automobilový průmysl. Petrochemický průmysl spotřebuje přes 14 % a zemědělství 9 % veškeré ropy.  Letecká, námořní a  železniční doprava využijí ročně přes 12 % celosvětově vyprodukované ropy. 

 

ropa WTI 2.1.2018 až 20.7.2018 zdroj: Bloomberg
 

 

ropa Brent 2.1.2018 až 20.7.2018 zdroj: Bloomberg 


Ocenění 

Koupit V krátkém období očekáváme růstové tendence, které budou indukovány poklesem produkce Venezuely a  Íránu. Rovněž se mohou projevit silné makroekonomické ukazatele v rámci USA a Číny. Navzdory očekávané dohodě uskupení OPEC (včetně nečlenů) předpokládáme, že stanovený cíl v podobě  navýšení těžby o 1 mil. barelů denně je nereálný, což by mělo působit na posílení ceny ropy. V příštích čtrnácti dnech je tak možné, že ropa WTI dosáhne na námi stanovený Price Target ve výši 71,50 USD za barel a ropa  Brent na 77,50 USD za barel, což jsou hodnoty blízké ročním maximům. 

V dlouhém období pak očekáváme korekci růstového trendu, a to v návaznosti na výše zmíněné faktory, které mohou jít proti dosavadnímu cenovému vývoji. Cena ropy se pak bude pravděpodobně přibližovat hodnotám očekávaným agenturou EIA. Stagnaci růstového období by měla podpořit i politika Donalda Trumpa, který se dlouhodobě vyjadřuje proti vysokým cenám ropy. 

 

Autoři: Petr Lajsek a Tomáš Turna, analytici společnosti Colosseum


 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

 

 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!