Co je to ESG investování?

Rada pro investora
Co je to ESG investování?

V posledních letech zažívá ESG investování velký rozmach mezi drobnými investory i manažery velkých fondů. Co přesně však tento pojem znamená?


5. 3. 2020

 

V posledních letech zažívá ESG investování velký rozmach mezi drobnými investory i manažery velkých fondů. Co přesně však tento pojem znamená? Za zkratkou ESG stojí slova Environmental, Social a Governance. Z názvu tedy vypovídá, že se jedná o určitou formu odpovědného investování. V tomto článku si blíže představíme tento způsob investování a ukážeme si hlavní faktory, které se s ESG investováním pojí. 

V současné době si stále více investorů a majitelů firem uvědomuje riziko, které je spojené se zhoršující se situací našeho životního prostředí. Stále více investorů tak vyhledává tzv. “odpovědné investice”. Tento pojem se dá definovat jako obecný výraz pro způsob investování, který zohledňuje dlouhodobý vliv dané investice na populaci, životní prostředí a zdraví dané společnosti. Odpovědné investování můžeme dále rozdělit na více podskupin - impactové investování, sociálně odpovědné investování (SRI), ESG investování a hodnotové investování. V tomto článku se budeme více věnovat právě ESG investování. Co si pod touto zkratkou můžeme představit?

E jako environmental

Environmentální rizika vytvářená společnostmi mají potenciálně negativní dopad na ovzduší, půdu, vodu, ekosystémy a lidské zdraví. Environmentální aktivity společností považované za ESG faktory zahrnují předcházení znečištění ekosystému, snižování emisí a dopadů na klima nebo zveřejňování informací o vlivu na životní prostředí. Mezi pozitivní dopady na životní prostředí patří vyhýbání se environmentálním rizikům nebo jejich minimalizování, snižování nákladů a zvyšování ziskovosti prostřednictvím zvyšování energetické efektivity a snižování regulačních, soudních a reputačních rizik.

S jako social

Sociální rizika se týkají negativních vlivů, který mohou mít společnosti na širokou veřejnost. Těmto rizikům se předchází různými sociálními aktivitami společnosti, jako je například podpora zdraví a bezpečnosti, podpora dobrých vztahů na pracovišti, ochrana lidských práv a zaměření na integritu produktů. Mezi pozitivní důsledky těchto opatření pak patří zvyšování produktivity a morálky pracovníků a zvyšování věrnosti klientely.

G jako governance

Governance rizika se týkají způsobu, jakým jsou společnosti provozovány. Zaměřují se na oblasti jako je řízení podnikových rizik, firemní politika a například nadměrné odměňování vedoucích pracovníků. Jako řešení governance rizik se nabízí například zvyšování rozmanitosti a odpovědnosti představenstva, ochrana akcionářů a jejich práv a pravidelné podávání zpráv a zveřejňování informací. Mezi pozitivní důsledky řízení governance rizik patří sladění zájmů akcionářů a managementu a vyhýbání se nepříjemným finančním překvapením.


Faktory ESG investování

Environmentální faktory určují chování společnosti v oblasti životního prostředí a zaměřují se na odpad a znečištění, vyčerpání přírodních zdrojů, emise skleníkových plynů, odlesňování a vliv na změnu klimatu. Sociální faktory se zabývají tím, jak společnost zachází s lidmi a zaměřuje se na dobré vztahy na pracovišti a rozmanitost zaměstnanců, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Governance faktory se zaměřují na firemní politiku a způsob řízení společnosti. Zaměřují se na optimální daňovou strategii, správné odměňování vedoucích pracovníků, omezení politického lobování a eliminování korupce a úplatků.

Průměrné ESG skóre u jednotlivých sektorů indexu S&P 500

Zdroj: Statista

ESG investování se tedy zaměřuje na „mimofinanční“ proměnné faktory. Odpovědní investoři hodnotí společnosti pomocí ESG kritérií pro posuzování rizik při investičním rozhodování. Na akciových trzích se pak pro investory zavádí tzv. ESG skóre, které hodnotí jednotlivé společnosti dle výše zmíněných faktorů. Investoři si tak mohou vybrat společnosti dle jejich chování k životnímu prostředí a zaměstnancům. Mezi společnosti s nejlepším ESG skóre patří například firmy podnikající v sektorech jako jsou zdravotnictví, software a materiály. Mezi společnosti s nejhorším ESG skóre naopak patří společnosti ze sektorů jako jsou zbrojní průmysl nebo ropný a tabákový průmysl. Průměrné ESG skóre jednotlivých sektorů indexu S&P 500 je znázorněn na grafu výše.

Tématu ESG investování se budeme věnovat i nadále - zejména pak důvodům, proč rapidně roste obliba těchto investic a také faktu, že odpovědné investování nemusí být na úkor výnosu.

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!