Jak investovat do akcií: Výnos, riziko, likvidita, diverzifikace (6. díl)

Rada pro investora
Jak investovat do akcií: Výnos, riziko, likvidita, diverzifikace (6. díl)

10.12.2019

Proces investičního rozhodování je ovlivňován třemi základními faktory - riziko, likvidita a výnos. Znáte definici těchto pojmů a jejich vliv na investiční strategii?


10. 12. 2019

O investicích do akcií patrně slyšel každý z nás, jedná se o jednu z nejstarších forem investování, kterou lidstvo zná. Začátky akciových investic můžeme hledat již v počátku 17. století, kdy vznikla Východoindická společnost, která byla založena obchodníky z Amsterdamu a obchodovala se vzácným zbožím z orientu. O zásadní rozmach obchodování s akciemi a vznik prvních akciových burz se postaraly obchodníci v Londýně a New Yorku a není tak náhodou, že na těchto místech nalezneme dvě nejdůležitější akciové burzy na světě - London Stock Exchange a New York Stock Exchange. Akciové trhy však ušly za poslední staletí obrovskou cestu a staly se běžnou součástí života snad každého z nás - ať už přímo, či nepřímo. V tomto seriálu se zaměříme na základní principy obchodování s akciemi, analýzu a oceňování akcií a na vše ostatní, co by měl znát každý, kdo o investicích do akcií uvažuje.

Proces investičního rozhodování je ovlivňován třemi základními faktory - riziko, likvidita a výnos. Nejlepší investice je pak taková, která je pokud možno co nejlepším kompromisem mezi těmito faktory. Zmíněné pojmy spolu úzce souvisí a v některých případech působí proti sobě. Na základě požadovaného výnosu a ochoty podstoupit určité riziko si investoři volí optimální investiční strategii. Před každou investicí je tak vhodné analyzovat riziko, výnos a likviditu, které investor požaduje. Jednotlivé investiční parametry se pak dají optimalizovat vhodnou diverzifikací. Nejprve si však vysvětleme, co tyto pojmy znamenají.

Investiční trojúhelník

 


Riziko

Rizikovost investice je jedním ze základních faktorů, které před realizací daného rozhodnutí posuzuje každý investor. Riziko se dá definovat jako pravděpodobnost, že investor přijde o část svých peněz, nebo dokonce celou investovanou částku. Dle ochoty podstupovat riziko můžeme investory rozlišit do několik základních skupin: konzervativní, vyvážený a agresivní. Konzervativní investoři cílí na co nejbezpečnější investice, které jsou zpravidla spojeny s nižším výnosem. Pravděpodobnost vysoké ztráty je u takových investic co nejmenší. S růstem ochoty akceptovat vyšší riziko se investor stává agresivnějším a jeho potenciální zisk/ztráta roste. Za bezpečnou investici můžeme považovat například 10-ti leté americké státní dluhopisy. Jako příklad vysoce rizikové investice se nabízí obchodování na trhu cizích měn (Forex) a například opce a CFD (rozdílové smlouvy), kde nebývá ničím výjimečným ztráta celé investované částky. Klíčový je tak správně vyplněný investiční dotazník, na základě kterého by měla být profilu investorů přiřazena investice s odpovídajícím rizikem.


Likvidita

V rámci investování je velmi důležité myslet na skutečnost, že ačkoliv nyní investované prostředky nemusíme potřebovat, může nastat situace, ve které budeme své peníze potřebovat zpět. Pojem likvidita tedy v zásadě vyjadřuje, zda a jak rychle je možné investiční instrument (akcie, dluhopis atd.) přeměnit na hotové peníze. Pokud tedy investor drží akcie, které jsou obchodované na amerických burzovních trzích, jedná se obvykle o vysoce likvidní tituly a je tedy možné realizovat prodej ve velmi krátkém čase a bez výrazných nákladů. Naopak některé investiční nástroje (jako jsou například korporátní listinné dluhopisy) může být výrazně obtížnější a nákladnější přeměnit na hotové peníze - bavíme se tak o nízké likviditě. Co míru likvidity určuje? V zásadě se nejedná o nic jiného než o nabídku a poptávku. Pokud je tedy daný investiční nástroj poptávaný širokou skupinou investorů, je snadné nalézt protistranu transakce. Pokud se však jedná o velmi málo obchodovaný nástroj, nalézt protistranu obchodu bude značně komplikované a investor tak nemusí získat své prostředky v požadovaném čase.


Výnos

Vedle podstupované míry rizika a likvidity je pro investora zásadní, co mu realizovaná investice přinese - obdobně jako majitelé půdy očekávají za pronájem rentu a zaměstnanci očekávají za svou práci mzdu, investor očekává výnos. Výnos tedy představuje čistý příjem z investiční činnosti. Je velmi důležité si uvědomit, že každý investor má jiná očekávání a představu o výnosu, který chce realizovat. Na finančních trzích tak nalezneme investory, kteří se spokojí s výnosem pokrývajícím míru inflace a zároveň pak investory, kteří pátrají po vysoce výnosných (zároveň rizikových) investičních příležitostech. Dostáváme se tak k podstatě problematiky a zásadní otázce - co vlastně ovlivňuje výši výnosu z dané investice? Výnos je ovlivněn již zmíněným rizikem a mírou likvidity - platí totiž, že pokud investor podstupuje vyšší riziko, pak očekává vyšší výnos. Pokud se však rozhodne pro méně rizikovou investici, pak se spokojí s nižším výnosem.


Investiční strategie

Investor se vždy pohybuje uvnitř výše zmíněného trojúhelníku, nikdy však nemůže dospět k takové investici, která by zároveň maximalizovala výnos, byla by dokonale bezpečná a bylo by možné ji okamžitě proměnit v hotové peníze. Před každou investicí tak musí investor zvážit všechny faktory a stanovit si tak optimální strategii. Investiční strategie můžeme rozdělit dle cíle (růstová, výnosová a růstově výnosová) a dle vztahu k riziku (konzervativní, vyvážená, agresivní). Růstová strategie má za cíl zejména růst hodnoty realizované investice - peněžní toky, které z vlastnictví daných investičních instrumentů plynou, jsou reinvestovány a investor tak preferuje vyšší výnos v budoucnosti. Růstoví investoři preferují zejména akcie s potenciálem nárůstu hodnoty. U výnosové strategie je naopak cílem generovat pravidelné peněžní toky - příjmy, které zpravidla nabývají podoby dividendových výplat a v rámci dluhopisů pak kupónů. Strategie generující pravidelné příjmy je vhodná zejména v prostředí s nižší mírou inflace - zpravidla se investovaná částka příliš nezhodnocuje. Růstově výnosová strategie je pak kombinací obou předchozích strategií.

Pokud se na investiční strategie díváme z pohledu míry podstupovaného rizika, je konzervativní strategie založena na principu ochrany majetku investora před znehodnocením - investor preferuje minimální míru rizika je ochoten akceptovat nižší výnos. Naopak agresivní strategie má za cíl dosáhnout co nejvyššího výnosu a to i při podstupování vysoké míry rizika. Strategie, která se pohybuje na pomezí konzervativní a agresivní strategie se nazývá vyvážená.   


Omezení rizika diverzifikací

Investice do akcií s sebou nese různá rizika, kterým jsme se detailněji věnovali v předchozím díle. Některým rizikům se však dá předcházet či je částečně eliminovat. Klíčovým slovem je zde pojem diverzifikace - tedy “nedávat všechna vajíčka do jednoho koše”. Investor by tak neměl mít všechny své finance vložené do akcií jedné společnosti, případně společností, které působí ve stejném sektoru. Diverzifikace akciového portfolia je díky globálnímu rozšíření akciových trhů velmi jednoduchá. Zároveň je nutné zmínit, že ideální diverzifikaci investor provede nákupem jiných aktiv. Nejoblíbenějším způsobem je pak pravděpodobně investice do dluhopisů nebo komodit. 

Odkaz na předchozí díl naleznete zde

 

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!