Přehled zdanění: Akcie, ETF a podílové fondy

Rada pro investora
Přehled zdanění: Akcie, ETF a podílové fondy

Podívejte se na přehled zdanění při investování do akcií, ETF fondů a podílových fondů.


30. 9. 2020

 

Zdanění investic do akcií

Akciového investora lze pokládat za jedince, který chce hodnotově investovat v dlouhém časovém období. Příjmy z akciových investic přitom dělíme na dva typy – příjmy z držení akcií (dividendy) a kapitálové příjmy (růst ceny akcií). U dividend se zdanění nevyhneme (u nás 15 %). Při držení akcií pod dobu delší než tři roky je splněn takzvaný časový test. Investor pak své příjmy z případného prodeje dané akcie nedaní. Při prodeji v době kratší než tři roky existuje v Česku ještě hranice příjmů za zdaňovací období na úrovni 100 000 Kč. Pokud jsou souhrnné příjmy investora za dané období nižší než tato suma, daně neplatí. Investor tedy může započítat ztráty z prodejů akcií postavit proti ziskům z prodejů jiných akcií ve stejném období.

Spekulanti (krátkodobější investoři) nemají kromě nižších příjmů než 100 000 Kč za rok jinou možnost, jak by se mohli vyhnout zdanění příjmů z prodejů akcií. Velcí investoři i spekulanti se ovšem pohybují v řádově vyšších částkách, a jedinou cestou bez zdanění je pro ně právě splnění časového testu.


Zdanění ETF fondů

Zdanění ETF fondů je obdobné jako u akcií. Výnos z takové investice se v České Republice daní standardní 15% sazbou. Fyzická osoba nepodnikatel platí daň pouze z realizovaného zisku (rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou). Naopak nerealizovaný zisk fyzické osoby - nepodnikatele (např. nárůst hodnoty ETF) není předmětem daně. Existují však dva případy, kdy investor není při investici daňově zatížen. Prvním případem je splnění tzv. časového testu. Tento případ nastává, pokud investor drží cenné papíry déle než 3 roky - tedy doba mezi pořízením a prodejem cenných papírů je delší než 3 roky. Výše příjmu pak v takovém případě nehraje roli.

 

Znázornění časového testu u zdanění ETF fondů

 

Druhým případem, kdy je investor osvobozen od daně, je limitovaná výše příjmu. Od daně z příjmu je fyzická osoba osvobozena tehdy, když úhrn příjmů z prodeje nepřesáhne 100 000 Kč v rámci jednoho zdaňovacího období. Do limitu se započítává také příjem z ostatních cenných papírů. Nejedná se tedy o jednotlivý příjem z prodeje cenných papírů v průběhu zdaňovacího období, ale celkový součet příjmů za zdaňovací období. Samostatnou kapitolou je pak zdanění dividend, které velká část ETF fondů nabízí. Některé fondy buď zasílají dividendy přímo investorovi (jednou až čtyřikrát ročně), jiné vyplacené dividendy automaticky reinvestují. O dividendách platí, že jsou daněny sazbou země, kde byly vydány. Pokud má daná země dohodu s ČR o zamezení dvojího zdanění, tak již investor nic neřeší.


Zdanění podílových fondů 

Zdanění příjmů z podílových fondů je oproti investici do ETF fondů poněkud odlišné. Pro takovou investici také platí výše zmíněné případy osvobození od daně - splnění časového testu a úhrn příjmů z prodeje CP do 100 000 Kč. Zásadním rozdílem však je fakt, že podílové fondy platí každý rok daň z příjmu ve výši 5 %. O takovou hodnotu pak poklesne cena podílových listů, tím pádem se snižuje výnos z investice fyzické osoby o 5 % ročně. ETF fondy tak mají v tomto ohledu velkou výhodu. Podílové fondy navíc nenesou žádný příjem v průběhu investice - dividendy, které nesou cenné papíry držené fondem, jsou reinvestovány. Podílník má tedy příjem či ztrátu z podílových listů až v okamžiku jejich prodeje. Podílové fondy navíc zpravidla nejsou tak výnosné jako ETF fondy a jejich poplatková struktura je nákladnější. 

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!