Fond NEMO

Stabilní a konzervativní zhodnocení vašeho majetku

Investiční strategie fondu NEMO je zaměřena na investice především do projektů v České republice, které mají konzistentní a dlouhodobě udržitelný potenciál nájemního výnosu. Investice do kancelářských budov, které patří mezi nejstabilnější segment komerčních nemovitostí, přináší klientům do portfolia článek generující konzistentní výnosy. Cílem fondu NEMO je díky své transparentnosti a stabilnímu zhodnocení chránit prostředky klientů před inflací.

 • 979 mil. Kč

   

  Aktiva pod správou k září 2020

 • 4,94%

   

  Výnos za posledních 12 měsíců

 • 5%

   

  Cílený roční výnos

Strategie fondu

Investiční strategie fondu NEMO je založena na investicích do prémiových kancelářských budov na území České republiky s vysoce bonitními nájemci, se kterými jsou uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy. Tento segment trhu patří mezi nejstabilnější a je tak ideální pro zajištění stabilního výnosu bez přílišné míry rizika. Cíle fondu NEMO jsou:

 • Dlouhodobé stabilní zhodnocení
 • Investice do prémiových komerčních nemovitostí
 • Dlouhodobé smlouvy s bonitními nájemníky
 • Participace klienta na výnosech z nemovitostí
 • Investice s konzistentním výnosem

Vykonnost fondu NEMO 9_2020 

 

Informace o vývoji fondu od jeho spuštění v červnu 2019. Nejedná se o údaj o historické výkonnosti. 

Podrobnější informace pro investory

Informace pro investory

Fond se sídlem v Lichtenštejnsku je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům. Správcem fondu je společnost IFM Independent Fund Management, depozitářem SIGMA Bank a auditorem je BDO Liechtenstein. Výhradním distributorem a kontaktním místem fondu v České republice je obchodník s cennými papíry Colosseum, a.s.

 

Název nástroje: NEMO Fund
ISIN: LI0466188294
Investiční region: Česká republika
Investiční kategorie: Nemovitosti
TER (nákladovost): 0 % p.a.
Měna: CZK
Doporučený investiční horizont: Min. 3 roky
Valuace: Měsíční

Poučení o rizicích

Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z jejich povahy, z vývoje finančních trhů a trhů podkladových aktiv, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. států. Každá investice je spojena s rizikem, cena podílového listu může kolísat a není zaručena návratnost investice. Investice do NEMO Fondu není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plně rizika své investice, včetně možné ztráty. Před učiněním investičního rozhodnutí doporučujeme podrobně se seznámit s informacemi o NEMO Fondu, zejména statutem a klíčovými informacemi pro investory dostupnými na webu lafv.li, případně investici konzultovat s příslušným licencovaným subjektem.

 

 

Kontakty

 

Colosseum, a.s.
výhradní distributor
a kontaktní místo

Londýnská 730/59
120 00 Praha 2
Česká republika

+420 246 088 888
info@colosseum.cz
www.colosseum.cz
Bank Frick & Co. AG
depozitář


Landstrasse 14
9496 Balzers
Lichtenštejnsko

+423 388 21 21
bank@bankfrick.li
www.bankfrick.li
Independent Fund
Management AG
správce fondu

Austrasse 9
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko

+423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li
BDO Liechtenstein AG

auditor
 
Wuhrstrasse 14
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko

+423 238 20 00
office@bdo.li
www.bdo.li

Měsíční reporty otevřete zde

Měsíční reporty jsou informační materiály, které mají sloužit k informování investorů do fondu ze strany zakladatele fondu, a nejedná se tak o oficiální informace fondu. Zájemce o informování do fondu by měl před rozhodnutím o uskutečnění investice do fondu vždy posoudit všechny informace, a to zejména informace uvedené ve statutu fondu a ve sdělení klíčových informací. Měsíční reporty fondu vytváří zakladatel fondu, obchodní společnost Českomoravská Nemovitostní, a.s. Obchodní společnost Colosseum, a.s. neodpovídá za správnost, aktuálnost či úplnost údajů uvedených v těchto reportech. V případě jakéhokoliv dotazu či připomínky k jakémukoliv reportu nás neváhejte kontaktovat.

 

Jaká je minimální investice?

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím investice do komerčních nemovitostí.

 

 

Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu?

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy výnos z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je minimálně 3–5 let. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba podat pokyn k prodeji minimálně 14 kalendářních dní před valuací. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu.

 

 

Jaká je nákladovost fondu?

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je nízká. V prvním roce fungování je odhadována na 0.89 % p.a. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor uhradit v souvislosti s investicí do fondu.

 

Jaký je vstupní poplatek?

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše mimo jiné závisí na investované částce, maximálně však činí 3 % z investované částky v případě jednorázové investice. V případě pravidelných investic je maximální výše tohoto poplatku 3,5 %. Pravidelné investice dále nabízejí hned několik možností splacení tohoto poplatku. Pro více informací o poplatcích spojených s investováním prosím kontaktujte svého investičního poradce, nebo se obraťte na naši společnost.

Informace pro investory

Fond se sídlem v Lichtenštejnsku je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům. Správcem fondu je společnost IFM Independent Fund Management, depozitářem SIGMA Bank a auditorem je BDO Liechtenstein. Výhradním distributorem a kontaktním místem fondu v České republice je obchodník s cennými papíry Colosseum, a.s.

 

Název nástroje: NEMO Fund
ISIN: LI0466188294
Investiční region: Česká republika
Investiční kategorie: Nemovitosti
TER (nákladovost): 0 % p.a.
Měna: CZK
Doporučený investiční horizont: Min. 3 roky
Valuace: Měsíční

Poučení o rizicích

Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z jejich povahy, z vývoje finančních trhů a trhů podkladových aktiv, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. států. Každá investice je spojena s rizikem, cena podílového listu může kolísat a není zaručena návratnost investice. Investice do NEMO Fondu není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plně rizika své investice, včetně možné ztráty. Před učiněním investičního rozhodnutí doporučujeme podrobně se seznámit s informacemi o NEMO Fondu, zejména statutem a klíčovými informacemi pro investory dostupnými na webu lafv.li, případně investici konzultovat s příslušným licencovaným subjektem.

 

 

Kontakty

 

Colosseum, a.s.
výhradní distributor
a kontaktní místo

Londýnská 730/59
120 00 Praha 2
Česká republika

+420 246 088 888
info@colosseum.cz
www.colosseum.cz
Bank Frick & Co. AG
depozitář


Landstrasse 14
9496 Balzers
Lichtenštejnsko

+423 388 21 21
bank@bankfrick.li
www.bankfrick.li
Independent Fund
Management AG
správce fondu

Austrasse 9
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko

+423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li
BDO Liechtenstein AG

auditor
 
Wuhrstrasse 14
9490 Vaduz
Lichtenštejnsko

+423 238 20 00
office@bdo.li
www.bdo.li

Měsíční reporty otevřete zde

Měsíční reporty jsou informační materiály, které mají sloužit k informování investorů do fondu ze strany zakladatele fondu, a nejedná se tak o oficiální informace fondu. Zájemce o informování do fondu by měl před rozhodnutím o uskutečnění investice do fondu vždy posoudit všechny informace, a to zejména informace uvedené ve statutu fondu a ve sdělení klíčových informací. Měsíční reporty fondu vytváří zakladatel fondu, obchodní společnost Českomoravská Nemovitostní, a.s. Obchodní společnost Colosseum, a.s. neodpovídá za správnost, aktuálnost či úplnost údajů uvedených v těchto reportech. V případě jakéhokoliv dotazu či připomínky k jakémukoliv reportu nás neváhejte kontaktovat.

 

Jaká je minimální investice?

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím investice do komerčních nemovitostí.

 

 

Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu?

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy výnos z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je minimálně 3–5 let. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba podat pokyn k prodeji minimálně 14 kalendářních dní před valuací. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu.

 

 

Jaká je nákladovost fondu?

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je nízká. V prvním roce fungování je odhadována na 0.89 % p.a. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor uhradit v souvislosti s investicí do fondu.

 

Jaký je vstupní poplatek?

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše mimo jiné závisí na investované částce, maximálně však činí 3 % z investované částky v případě jednorázové investice. V případě pravidelných investic je maximální výše tohoto poplatku 3,5 %. Pravidelné investice dále nabízejí hned několik možností splacení tohoto poplatku. Pro více informací o poplatcích spojených s investováním prosím kontaktujte svého investičního poradce, nebo se obraťte na naši společnost.

Pro více informací o produktu Fond NEMO nás kontaktujte.

Kontaktní formulář