Analýza - Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) Nasdaq

Analýza
Analýza - Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) Nasdaq

Od začátku roku se cena akcie propadla o téměř 18 %, ve srovnání s maximem za 12 měsíců dokonce o téměř 40 %. Lék Trikafta je však jasným lídrem na trhu. V loňském roce měl tento lék tržby kolem 4 mld. USD a v letošním roce by se mohly zvýšit o dalších 50 %.


16. 6. 2021

 

Parametry obchodu 
Současný kurz  187,20 USD 
Doporučení  KOUPIT 
Tržní kapitalizace  48,50 mld. USD 
Roční maximum  306,08 USD 
Roční minimum  188,01 USD 
Dividendový výnos -
EPS (2021 Q1)  2,98 USD 
ROE  33,15 % 
Investiční horizont  12 měsíců 
Odhadovaný výnos  41,56 % 
Target Price  265,00 USD 

 

Faktory vedoucí k doporučení

  • Od začátku roku se cena akcie propadla o téměř 18 %, ve srovnání s maximem za 12 měsíců dokonce o téměř 40 %. Na vině jsou zejména negativní zprávy o vývoji léku s označením XV-814. Jeho vývoj byl přerušen ve druhé studijní fázi. Na začátku června byl ukončen vývoj dalšího léku XV-864 ve stejné fázi. Oba léky měly sloužit na onemocnění jater. Vertex však stále zkoumá vývoj genové terapie CTX001, která působí nadějně. 

  • Lék Trikafta na zmírnění dopadů cystické fibrózy, který spadá do portfolia Vertexu, je jasným lídrem na trhu. Dle odhadů jej využívá přibližně polovina všech nemocných v rozvinutých zemích. V loňském roce měl tento lék tržby kolem 4 mld. USD a v letošním roce by se mohly zvýšit o dalších 50 %.

  • Poměr mezi tržní cenou a ziskem přepočteným na akcii (P/E) je aktuálně 18, což je pro společnost z biofarmaceutického odvětví skvělé. V daném odvětví je průměrná výše P/E poměru 31.

  • I přes nákladný vývoj léků je společnost v silné situaci z pohledu financí. Na účtech jí v prvním kvartále leželo téměř 7 miliard USD. Daný kapitál společnosti umožní další výzkum nových léků a případně krýt ztráty způsobené přerušením vývoje některých experimentálních léků.


Faktory proti doporučení

  • Do vývoje léků XV-814 a XV-864 investovala společnost výrazné prostředky. Dle odhadů se tyto investice vyšplhaly až na jednu čtvrtinu tržeb. Společnost zkoumá další léky na onemocnění jater, jejich případné selhaní by mohlo poslat akcie ještě níže a znamenat odpis dalších nákladů.


Profil společnosti

Vertex Pharmaceuticals, Inc. je americká biofarmaceutická společnost se sídlem v Bostonu ve státě Massachusetts. Vertex byl jednou z prvních biotechnologických firem, které používaly explicitní strategii racionálního designu léků spíše než kombinatorickou chemii. Hlavními produkty společnosti jsou léky, které potlačují příznaky cystické fibrózy. Aktuálně společnost také vyvíjí léky na onemocnění jater.

Vývoj akcií společnosti VRTX za 1 rok

zdroj: Google


Hospodářské výsledky

První kvartál roku 2021 byl z pohledu společnosti Vertex Pharmaceuticals povedený. Tržby se meziročně zvýšily o 14 % na 1,723 mld. USD a zisk dokonce o 16 % na 781 mil. USD. O naprostou většinu tržeb se postaral lék Trikafta. Lék Trikafta na zmírnění dopadů cystické fibrózy je jasným lídrem na trhu. Dle odhadů jej využívá přibližně polovina všech nemocných v rozvinutých zemích. V loňském roce měl tento lék tržby kolem 4 mld. USD a v letošním roce by se mohly zvýšit o dalších 50 % a přesáhnout tak 6 mld. USD. Roční tržby společnosti se v posledních letech pravidelně zvyšovaly a Vertex je také poměrně úspěšný při překonávání odhadů analytiků ohledně zisku na akcii. Výsledky za druhý kvartál společnost oznámí 28. července a trh očekává EPS 2,26 USD, což je výrazně méně než měla společnost za stejné období před rokem. Očekáváme tak překonání tohoto odhadu, což by mělo podpořit cenu akcií.


Sektorové srovnání

Společnost Ticker Cena akcie $ Kapitalizace mld. $ Tržby 2020 mld. $ Zisk 2020 mld.$ 
Vertex Pharm. VRTX 187,20 49 6,2 2,7
Merck & Co. MRK 75,70 192 48,0 7,0
CVS Helth CVS 85,40 112 268,7 7,2
AbbVie ABBV 115,83 204 45,8 4,5

Ocenění

Koupit (Price Target 265,00 USD) vzhledem k aktuální ceně, za kterou se akcie společnosti Vertex Pharmaceuticals Inc obchodují (187,20 USD), jsme stanovili roční odhadovanou cenu na 265,00 USD a doporučujeme akcie této společnosti koupit a držet. Zisk na akcii by měl za rok 2021 dosáhnout přibližně na 10 USD a cílovou cenu očekáváme v ročním horizontu na 265,00 USD za akcii.

Autor: Analytické oddělení společnosti Colosseum, a.s.


 

 

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Tvůrce doporučení
Tento dokument, jehož součástí jsou investiční doporučení a analýzy (Analýzy) vypracovala společnost Colosseum, a. s., Evropská 11, 160 00 Praha 6, IČ: 251 33 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). Analýza byla vypracována na základě doporučení investičního výboru Obchodníka. V případě, že se na přípravě dokumentu nebo Analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci Obchodníka, jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:
Obchodník při přípravě dokumentu vycházel z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nebo strategie nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnut a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů v uvedených dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných nebo doporučených. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité analytické metody
Při přípravě analýz používá Obchodník všeobecně uznávané metody oceňování, zejména: (i) fundamentální analýzu, a (ii) technickou analýzu.
Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu), nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)
Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Vysvětlení uvedených pojmů:
Není-li v dokumentu uvedeno jinak, doporučení použitá v Analýze mají následující význam:
Nákup: vstoupením do pozice nákupem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována; 
Prodej: vstoupením do pozice prodejem instrumentu se předpokládá zhodnocení v konkrétním časovém horizontu, pro který je daná analýza zpracována;
Vstup na úrovni: cena, na které je doporučeno pozici otevřít
Stop-loss: cena, při jejímž dosažení je doporučeno z pozice vystoupit. Jedná se o nástroj omezující riziko z daného obchodu.
Target price: cílová cena, za kterou je doporučeno pozici prodat v určeném investičním horizontu
Investiční horizont: období, během něhož se předpokládá naplnění investičního doporučení a po které je doporučeno pozici držet, dokud není realizován profit target nebo stop loss

Konflikt zájmů:
Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Obchodník ani jeho zaměstnanci či vázaní zástupci však do obchodů uzavřených zákazníky nevstupují jako protistrana obchodu. Obchodník není oprávněn poskytovat investiční službu obchodování na vlastní účet, tj. není tzv. tvůrcem trhu ani nezajišťuje likviditu jednotlivých titulů a svým zákazníkům pouze zprostředkovává možnost doporučené obchody uzavřít. Není-li v dokumentu uvedeno jinak, tak Obchodník nemá významný finanční zájem na žádném z investičních nástrojů, obchodu nebo strategií, které jsou v Analýzách uváděny. Obchodník však od spolupracujících finančních institucí (obchodník, kterému je pokyn předáván) získává určitou pobídku v případě, kdy jeho zákazník uzavře jakýkoliv obchod na základě pokynu zadaném prostřednictvím Obchodníka, to však bez ohledu na to, zda byl uzavřený obchod doporučen v rámci Analýzy či nikoliv – blíže viz relevantní Ceník. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji ani na stupni doporučení (tj. zda je doporučen nákup či prodej investičního nástroje). Tituly uvedené v Analýzách představují investiční tipy investičního výboru. Doporučení makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotlivý zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s doporučeními nebo názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tento konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Obchodník vytvořil tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou doporučené investiční nástroje obchodovány, nebyli s investičním doporučením před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník nemá žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy ani na základním kapitálu provozovatele obchodního systému. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se řízení střetu zájmů jsou uveřejněny v dokumentu Pravidla pro případ střetu zájmů, který je dostupná na stránkách www.colosseum.cz.

Plánovaná frekvence aktualizací:
Obchodník nezajišťuje pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník v daném okamžiku považuje za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník si však vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů, sektorů či investičních strategií. Přehled jednotlivých investičních doporučeních zveřejněných Obchodníkem je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.colosseum.cz. Na této adrese je rovněž uveden přehled změn stupně investičního doporučení a cenového cíle během posledních 12 měsíců.

Odměna osob vytvářejících Analýzu:
Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Distribuce Analýzy:
Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takovéhoto omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

Colosseum, a.s., Evropská 11, 160 00 Praha 6. IČ: 251 33 454, DIČ: CZ25133454, zápis v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754. Tel. +420 246 088 888, info@colosseum.czwww.colosseum.cz.

 

Buďte o krok napřed a přihlaste se k odběru novinek!