Rizika spojená s obchodováním

Pokud se chcete stát klientem Společnosti Colosseum, a.s., musíte si prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Upozorňujeme, že toto poučení nemůže zahrnovat naprosto veškerá rizika a důležité aspekty našich služeb a investičních nástrojů.

S investičním nástrojem byste neměli obchodovat, pokud neporozumíte povaze investičního nástroje, se kterým chcete obchodovat, a míře rizika, kterému se vystavujete. Měli byste si být také jisti, že je daný produkt anebo služba vhodná s ohledem na Vaši situaci a finanční pozici. Bude-li to potřeba, vyhledejte příslušnou radu ještě před tím, než dané investiční rozhodnutí učiníte. Rizikové faktory se mohou objevit zároveň s dalšími anebo se mohou vzájemně znásobit a výsledný dopad na hodnotu investice tak může být nepředvídatelný.

Všechny finanční produkty představují určitou míru rizika a i nízkorizikové investiční strategie obsahují určitý prvek nejistoty. Druh rizika závisí na různých otázkách, jako například, jak je daný investiční nástroj navržen nebo vytvořen. Různé nástroje představují různé míry rizika a než se rozhodnete, zda s těmito nástroji či jakýmikoliv finančními produkty obchodovat, měli byste zvážit následující informace. 

Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

 • Cena či hodnota investice bude záviset na výkyvech finančních trhů, které nikdo nemůže mít pod kontrolou. 
 • Výkonnost v minulosti není ukazatelem výkonnosti budoucí. 
 • Povaha a míra investičního rizika je v různých zemích různá a liší se i podle druhu investice. Tato investiční rizika se mezi jiným budou lišit podle druhu prováděné investice, podle způsobu, jak byly dané produkty a jejich podmínky vytvořeny, podle potřeb a cílů konkrétních investorů, podle toho, jak je konkrétní investice provedena nebo nabídnuta, prodána nebo obchodována, podle lokality nebo domicilu emitenta, podle míry diverzifikace portfolia (např. částka investovaná do jedné měny, cenného papíru, země nebo emitenta), podle složitosti transakce a podle využití cizích zdrojů. 
 • U každé formy investice souvisí možný výnos úzce s rizikem. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je i potenciální riziko. Při obchodování s investičními nástroji v krátkodobém horizontu hrozí zvýšené riziko ztráty (např. maržové obchody či deriváty). 
 • Předpokládané či možné výnosy ani návratnost investice nejsou zaručené. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. 
 • Poplatky plynoucí z obchodů vždy negativním způsobem ovlivňují výsledek investování. Poplatky Obchodníka jsou uplatňovány, i když je výsledkem operace ztráta. Významným faktorem ovlivňujícím negativně výsledek investování je tzv. spread, tedy rozdíl v tržních cenách mezi nabídkou a poptávkou (bid/ask). Než začnete obchodovat, seznamte se se všemi poplatky, které Vám budou účtovány.

 

Jednotlivé druhy rizik

Tržní riziko

Cena investičního nástroje je tím vyšší, čím větší je poptávka, a tím nižší, čím větší je nabídka. Na změnách nabídky a poptávky se podílí řada různých faktorů, včetně očekávání účastníků trhu. Tyto faktory se snaží odhalit a charakterizovat dvě disciplíny fundamentální analýza a technická analýza, každá pomocí jiných metod a přístupů k datům. I při maximální snaze však výsledky obou typů analýz se nemusí naplnit.

Riziko poplatků

Každý uskutečněný obchod je spojen se zaplacením poplatku. Čím více obchodů investor provádí, tím více poplatků platí. Investor by ve vlastním zájmu měl znát ceník a sledovat náklady obchodování ve vztahu k počtu prováděných obchodů a pravidelně sledovat úhrady poplatků na výpisu z účtu.

Pokud výše poplatků vzhledem k velikosti investorova účtu dosáhne vysokých hodnot, může být investor na tuto skutečnost upozorněn a může být dotázán na podrobnosti svého obchodování.

Pokud jsou některé poplatky vyjádřeny jinak než v absolutní hodnotě (např. jako procento z hodnoty kontraktu), měli byste získat písemné vysvětlení včetně vhodných příkladů, abyste byli schopni určit, jaká bude absolutní výše daného poplatku. Tyto poplatky ovlivní výši Vašeho čistého zisku (pokud nějaký vznikne), anebo případně zvýší Vaši ztrátu.

Pokud se rozhodnete pro využití agresivnějších způsobů obchodování (způsob obchodování potencionálně umožňující dosáhnout vyšších výnosů, projevující se vyšší frekvencí obchodování a tím i vyššími náklady na účtu), musíte tento agresivní způsob obchodování plně chápat, být si vědom veškerých rizik spojených s obchodováním, následků včetně nákladů a dopadů na výnosnost obchodování a tato strategie musí být výslovně vhodná s ohledem Vaši na majetkovou situaci.

Zahraniční trhy

Jakákoliv zahraniční investice nebo investice s nějakým zahraničním prvkem může být vystavena rizikům zahraničních trhů, které se mohou lišit od rizik na trzích v České republice. V některých případech mohou být tato rizika vyšší.

Potenciální zisky či ztráty z transakcí prováděných na zahraničních trzích nebo v cizí měně budou ovlivněny vývojem příslušných směnných kurzů.

Nové trhy

Cenová nestabilita na nových trzích může být opravdu extrémní. Mohou se běžně objevovat cenové nesrovnalosti a není neobvyklé ani narušení trhu. Když se zpřístupní nové informace o dané zemi, mohou finanční trhy reagovat dramatickým poklesem anebo růstem cen během velmi krátkého období.

Nové trhy obecně postrádají míru transparentnosti, likvidity, efektivity a regulace, kterou mají více rozvinuté trhy. Tyto trhy například nemusí mít zavedená pravidla týkající se manipulace či zneužití informací v obchodním styku či jiné předpisy, které nastavují “stejné podmínky” vzhledem k dostupnosti informací a jejich používání či zneužívání na takových trzích.

Tyto trhy může také ovlivnit politické riziko. U některých investic, jako třeba cizoměnové forwardy či deriváty, může být na nových trzích obtížné realizovat určité postupy řízení rizika.

Měnové riziko

V případě cizoměnových transakcí s investičními nástroji deriváty a cennými papíry, které jsou denominovány v jiné měně než Váš účet, může mít pohyb ve směnném kurzu jak pozitivní, tak negativní dopad na zisky či ztráty z takové transakce.

Oslabení měny nějaké země ve srovnání s referenční měnou nebo měnou Vašeho portfolia bude mít negativní vliv na hodnotu investice denominované v této měně.

Ocenění měn souvisí s mnoha hospodářskými, sociálními a politickými faktory a může se velmi měnit i během obchodování v rámci jednoho dne (intra-day).

Některé země mají cizoměnové kontrolní mechanismy, které mohou například pozastavit schopnost směnit nebo převést nějakou měnu nebo mohou danou měnu devalvovat. Zajištění může snížit i zvýšit riziko spojené s konkrétní měnou, ale nedokáže úplně odstranit riziko spojené s proměnlivou hodnotou měn.

Úrokové riziko

Úrokové sazby mohou růst i klesat.

U úrokové sazby existuje riziko, že se zhorší relativní hodnota cenného papíru, zejména dluhopisu, pokud dojde k růstu úroků. To může mít negativní dopad i na jiné produkty.

Kreditní riziko – platební neschopnost

Platební neschopnost firmy, se kterou obchodujete, nebo jakéhokoliv makléře zapojeného do Vaší transakce může způsobit, že budou pozice uzavřeny či zrušeny bez Vašeho souhlasu a dokonce se může stát, že se Vám Vaše investice nevrátí. Investice sama o sobě také nese riziko platební neschopnosti představované například společností, která daný investiční nástroj emitovala, nebo protistranou v případě mimoburzovních derivátů (zde se riziko týká samotného derivátu a jakéhokoliv zajištění nebo marže, kterou drží protistrana).

Likvidita

Likvidita nástroje je přímo ovlivňována poptávkou a nabídkou po tomto nástroji. V určitých obchodních situacích může být obtížné nebo dokonce nemožné uzavřít otevřenou pozici. K tomu může dojít například v době rychlých pohybů ceny, pokud cena vzroste nebo klesne natolik, že se podle pravidel dané burzy pozastaví nebo omezí obchodování.

Zadání stop-loss pokynu (pokyn k zamezení ztrát) nemusí nutně omezit Vaše ztráty na zamýšlenou výši, ale podmínky na trhu mohou zabránit provedení takového pokynu za stanovenou cenu.

U mimoburzovních produktů, pokud tak není uvedeno ve smluvních podmínkách, navíc nemusí protistrana daný kontrakt ukončit předčasně nebo daný produkt zpětně odkoupit.

Ochrana clearingovým centrem

Na mnoha burzách je realizace transakce „garantována” danou burzou nebo clearingovým centrem. Tato záruka je však často nastavena ve prospěch člena burzy či clearingového centra a nemůže být vymáhána klientem, který se tak může vystavit kreditnímu riziku a riziku platební neschopnosti firmy, přes kterou se daná transakce realizuje.

Clearingové centrum ani jiná instituce negarantuje vypořádání mimoburzovních trhů.

Regulační/právní riziko

Regulačnímu či právnímu riziku mohou být vystaveny veškeré investice.

Návratnost všech investic, zejména pak těch nových, je vystavena riziku regulačních či právních zásahů a změn, které mohou mimo jiné změnit potenciál zisku z dané investice. Právní změny mohou dokonce způsobit, že dříve přijatelná investice se stane nelegální. Může také dojít ke změnám v dalších souvisejících oblastech, jako jsou např. daně, které mohou zásadně ovlivnit ziskovost.

Taková rizika jsou nepředvídatelná a můžou záviset na mnoha politických, hospodářských a jiných faktorech. Proto jsou vyšší na nových trzích, ale nedá se říci, že existují naprosto všude. Na nových trzích je obecně nižší dohled ze strany vlády a menší míra regulace podnikových a odvětvových praktik, akciových burz a mimoburzovních trhů. Na některých místech nemusí existovat právní a regulační předpisy upravující investice do cenných papírů, a pokud existují, mohou se uplatňovat či interpretovat nekonsistentně a svévolně a mohou se měnit se zpětnou platností. V mnoha zemích není míra nezávislosti soudního systému a jeho odolnost proti hospodářským, politickým či nacionalistickým vlivům jistá. Soudci a soudy jsou v mnoha zemích obecně nezkušení v oblasti obchodního a podnikového práva. Společnosti čelí riziku, že zákonodárný sbor pozmění zavedené právní předpisy pouze kvůli hospodářským či politickým tlakům nebo nespokojenosti lidu. Neexistuje žádná záruka, že zahraniční investor dosáhne u místních soudů uspokojivé náhrady škody v případě porušení místních právních či regulačních předpisů nebo v případě sporu o vlastnictví majetku.

Investor se také může setkat s problémy při prosazování zákonné náhrady škody nebo při získání a prosazování soudního rozhodnutí učiněného cizími soudy.

Provozní riziko

Provozní riziko, jako například porucha nebo špatné fungování nezbytných systémů a kontrolních mechanismů, včetně IT systémů, může mít dopad na všechny finanční produkty, ale zejména na držitele akcií představujících vlastnický podíl v dané společnosti.

Obchodní riziko, neboli riziko, že bude daná společnost špatně či nekompetentně řízena, může mít také určitý vliv. Tato rizika mohou být zásadně ovlivněna personálními nebo organizačními změnami a obecně řečeno, provozní riziko nemusí být u organizace zvenčí viditelné.

Riziko ztráty celé investice

Investování do investičních nástrojů je spojené s rizikem ztráty investovaných prostředků, kdy existuje i možnost ztráty veškerých investovaných prostředků.

 

Rizika spojená s jednotlivými druhy investičních nástrojů

Dluhové investiční nástroje/dluhopisy/dlužní úpisy

Všechny dluhové cenné papíry potenciálně nesou všechny obecné druhy rizika uvedené v základním přehledu, včetně kreditního a úrokového rizika.

Dluhové cenné papíry nesou riziko, že emitent nebude schopen splácet jistinu a úroky z daného závazku, a jejich cena může být proměnlivá díky takovým faktorům jako je citlivost úrokové sazby, pohled trhu na úvěruschopnost emitenta či obecně likvidita celého trhu. Když rostou úrokové sazby, očekává se obecně pokles hodnoty podnikových dluhových cenných papírů.

Převoditelné dluhové cenné papíry s pevnou sazbou a delší splatností jsou obecně citlivější na pohyby úrokových sazeb než stejné cenné papíry s kratší splatností.

Akcie a ETF

Akcie nesou potenciálně všechny obecné druhy rizika uvedené v základním přehledu. Cena akcií obvykle přímo souvisí s výsledky hospodaření společnosti, s očekáváním dalšího vývoje jejího hospodaření a s celkovou náladou trhu.

V případě akcií malých společností, včetně tzv. penny shares, existuje navíc ještě další riziko finanční ztráty. Mezi kupní a prodejní cenou těchto akcií je velký rozdíl (spread). Pokud je nutné by bylo nutné okamžitě pozici uzavřít v krátkém čase po nákupu, můžete za ně dostat podstatně méně, než jste zaplatili.

Obchodování s ETF s sebou nese všechny pozitiva i negativa obchodování k běžnými akciemi. Jejich držitelé však nemají právo akcionáře na rozhodování ve společnosti.

Deriváty (zejména futures, opce, forwardy, swapy)

 • Derivát je finanční nástroj, který je odvozen od hodnoty podkladového aktiva. Namísto výměny či obchodu se samotným podkladovým aktivem je uzavřena dohoda o výměně peněžních prostředků, aktiv či nějaké jiné hodnoty k určitému budoucímu datu a na základě podkladového aktiva (bazického instrumentu). Základní typy derivátů jsou futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, další pak jsou forwardy, swapy a opce.
 • Investor do derivátů na sebe často bere vysoké riziko a proto je do derivátů třeba investovat velmi obezřetně, zejména v případě menších nebo méně zkušených investorů.
 • Výše počáteční marže je relativně nízká ve srovnání s celkovou hodnotou derivátu. Můžete utrpět totální ztrátu prostředků z počáteční marže a jakýchkoliv dalších prostředků deponovaných u brokera za účelem udržení Vaší pozice (margin call). Pokud se trh změní v neprospěch Vaší pozice nebo vzrostou úrovně marží, můžete být vyzváni k uhrazení značné částky, Vaše pozice může být uzavřena se ztrátou a Vy budete odpovídat za vzniklý deficit. Ztráta z obchodování může převýšit veškeré Vámi deponované prostředky u brokera a za vzniklý dluh jste odpovědní a musíte jej uhradit.
 • Deriváty nesou vysokou míru rizika díky finanční páce. Důsledkem finanční páky je, že relativně malá změna ceny podkladového aktiva má významný dopad na zisk nebo ztrátu v derivátovém obchodu.
 • Deriváty obchodované na burze navíc nesou obecné riziko spojené se samotným obchodováním na burze. Mimoburzovní deriváty jsou kontrakty uzavírané s určitou protistranou a jako u kteréhokoliv kontraktu jsou vystaveny kreditnímu riziku a v každém případě by měl investor dobře zvážit konkrétní smluvní podmínky (zda se jedná o jednorázovou či rámcovou transakci).
 • Deriváty lze použít ke spekulativním účelům nebo jako zajištění s cílem řídit riziko u jiných investic. V každém případě byste měli zvážit, zda je daná transakce pro Vás vhodná. Měli byste se proto zeptat na smluvní podmínky specifických derivátů a na související závazky (např. za jakých podmínek pro Vás může nastat povinnost dodat či přijmout podkladové aktivum u futures kontraktu a v případě opcí, jaké je datum expirace a jak je omezeno časové období pro realizaci dané opce).
 • Za určitých okolností mohou být specifikace nevypořádaných kontraktů (včetně realizační ceny opce) změněna burzou nebo clearingovým domem tak, aby odrážely změny v podkladovém aktivu.
 • Korelace vývoje ceny derivátu a podkladového aktiva nemusí být vždy pozitivní. Může k tomu dojít například, když je podkladovým aktivem opce nějaký futures kontrakt, na jehož cenu jsou stanoveny limity, zatímco cena opce omezena není. Pokud neexistuje žádná podkladová referenční cena, může být obtížné stanovit “reálnou” hodnotu.
 • Veškeré deriváty jsou potenciálně vystaveny všem hlavním druhům rizika uvedeným v Základním přehledu rizik, zejména tržnímu riziku, kreditnímu riziku a jakýmkoliv specifickým rizikům odvětví souvisejícího s podkladovým aktivem.
 • Margin – u většiny derivátů je nutné před uzavřením kontraktu složit zálohu. Ta se nazývá margin a slouží ke krytí možných budoucích ztrát. V případě nepříznivého vývoje budete vyzváni k doplnění zálohy. Jestliže není hodnota zálohy nízká, pozice se klientovi uzavírá.

Opce

Na opce se v zásadě vztahují obecná rizika derivátů (viz výše).

Existuje mnoho různých opcí s různými charakteristikami podle následujících podmínek.

 • Nákup opcí: nákup opcí představuje menší riziko než jejich prodej, protože pokud se cena podkladového aktiva vyvíjí ve Váš neprospěch, prostě danou opci nerealizujete. Maximální ztráta, kterou můžete utrpět, je zaplacená cena opce plus jakákoliv provize nebo jiné transakční poplatky. Pokud si ale koupíte kupní opci na futures kontrakt a později tuto opci realizujete, musíte daný futures kontrakt koupit. Tím se vystavujete rizikům popsaným u “futures” a u “investičních transakcí s potenciálním závazkem”.
 • Prodej opcí: pokud opci prodáváte, vystavujete se mnohem většímu riziku než při jejím nákupu. Může se na Vás vztahovat povinnost každodenně vyrovnávat vytvořenou ztrátu (viz výše), která může být mnohem vyšší než obdržená prémie/cena za prodanou opci. Prodejem opce přijímáte právní závazek koupit nebo prodat podkladové aktivum, pokud kupující tuto opci realizuje, a to bez ohledu na to, jak velký je rozdíl mezi realizační a tržní cenou tohoto aktiva. Pokud již vlastníte podkladové aktivum, které jste se v kontraktu zavázal prodat (tzv. kryté opce), riziko se tím snižuje. Pokud podkladové aktivum nevlastníte (tzv. nekryté opce), může být riziko neomezené. Prodej nekrytých opcí by měli zvažovat pouze zkušení a jen po prozkoumání veškerých podmínek a potenciálního rizika.
 • Tradiční opce: některé společnosti, které jsou členy londýnské burzy, mohou za speciálních burzovních podmínek prodávat konkrétní druh opcí, kterému se říká “tradiční opce”. Tyto opce mohou představovat větší riziko než opce jiného druhu. Obvykle nejsou uvedeny dvoustranné ceny a neexistuje žádný trh, na kterém by bylo možné uzavřít otevřenou pozici nebo provést stejnou a opačnou transakci a tím obrátit otevřenou pozici. Může být obtížné ocenit jejich hodnotu a pro prodávajícího může být těžké vyhodnotit riziko, kterému se u takové opce vystavuje.

Určité opční trhy fungují na bázi denního vypořádávání rozdílů a kupující tak nemusí ke dni uskutečnění koupě zaplatit plnou cenu opce. V takové situaci se může stát, že budete muset následně zaplatit rozdíl, který bude stejně vysoký jako cena Vaší opce. Pokud tak neučiníte, může se Vaše pozice uzavřít či zrušit stejně jako u pozice futures.

Transakce s opcemi nesou vysoký stupeň rizika. Kupující a prodávající opcí by se měli obeznámit s druhem opce (t.j. put nebo call), se kterým hodlají obchodovat, jakož i s riziky spojenými s těmito opčními obchody. Je vhodné spočítat rozsah, do kterého se hodnota pozic musí zvýšit, aby Vaše pozice byla profitabilní, vezmeme-li v potaz prémii a veškeré náklady spojené s transakcí.

Pokud chcete obchodovat deep out of money opce, věnujte se důkladně analýze, pravděpodobnost zisku je u nich nízká.

Obchodník kupující opce může opce offsetovat (uzavřít opačnou pozicí, tj. prodat nebo nakoupit), uplatnit (exercise) nebo nechat opce propadnout (expirovat). Uplatnění opce má za důsledek buď zúčtování v hotovosti, nebo situaci, kdy kupující koupí nebo prodá příslušný podkladový instrument za předem stanovenou cenu (strike cena). Pokud je pokladovým instrumentem opce termínový kontrakt, získá kupující krátkou nebo dlouhou termínovou pozici a s ní spojené závazky plynoucí z marže (viz oddíl o termínových obchodech). Pokud zakoupené opce propadnou (expirují) bez uplatnění, utrpí kupující totální ztrátu celé své investice, která se skládá, pokud není uvedeno jinak, z opční prémie a nákladů na transakci.

Složené nástroje

Jakýkoliv složený nástroj, jako například dluhopis s opčním listem, je vystaven riziku obou produktů, ze kterých se skládá, a složené produkty proto obecně představují vyšší riziko než jejich jednotlivé složky.  

 

Rizika transakcí a služeb

Obchodování na marži

Při obchodování s využitím úvěru nebo půjčky vzniká tzv. „pákový efekt“, kdy investor dodá pouze část finančních prostředků nutných k uzavření obchodu, plně však přebírá odpovědnost za ztráty, stejně tak však obdrží zisky, z celého obchodu vyplývající; použití pákového efektu významně zvyšuje rizikovost investorova portfolia; rizikem jsou pohyby v hodnotě nakoupených nebo prodaných investičních nástrojů; jelikož použití pákového efektu automaticky zvyšuje velikost těchto pohybů, použití pákového efektu zvětšuje riziko.

Pokud chcete otevřít pozici, musíte mít deponovánu minimální marži/zálohu na krytí rizik. Minimální výši marže stanovuje burza, broker pak má právo ji zvýšit. Každý klient musí mít v každý okamžik obchodování na účtu minimálně hodnotu marže, v opačném případě je broker oprávněn Vaši pozici i bez přímého pokynu uzavřít.

Za sledování vývoje účtu je zodpovědný klient, nikoliv broker. Marže se obvykle stanovuje především na základě volatility trhu, její výše může být změněna kdykoliv, ve výjimečných případech během dne i několikrát. Jestliže otevřete pozici v době, kdy je nižší marže a následně dojde k jejímu zvýšení, platí pro Vaši pozici nová, zvýšená marže, ne původní, platná v době otevření.

Při každém zvýšení marže musíte mít dostatek finančních prostředků na její pokrytí. V určitých situacích může nastat i případ, kdy se Vaše pozice začne vyvíjet/vyvíjí pozitivně, burza zvýší marže a Vy budete i přesto nuceni okamžitě doložit chybějící finanční prostředky nebo pozici uzavřít.

Investiční transakce s potenciálním závazkem

Investiční transakce s dalším potenciálním závazkem, které fungují na bázi marže, vyžadují uhrazení několika částečných plateb namísto zaplacení celé kupní ceny najednou. Pokud obchodujete s futures, CFDs nebo s prodejními opcemi, můžete utrpět ztrátu celé marže, kterou u Vaší společnosti uložíte, abyste mohli otevřít nebo si udržet pozici.

Pokud se trh vyvíjí pro Vás nepříznivě, můžete být vyzván k zaplacení vysoké dodatečné marže v krátkém čase, pokud si chcete danou pozici udržet. Pokud tak ve stanoveném čase neučiníte, může být Vaše pozice zrušena se ztrátou a za výsledný deficit ponesete zodpovědnost.

I když transakce nefunguje na bázi marže, stále může představovat závazek provést za určitých okolností další platby nad rámec jakékoliv částky, kterou jste zaplatil při uzavírání tohoto kontraktu. Výši této částky dalšího potencionálního závazku nelze dopředu určit.

Forex

Forex je zkratka pro Foreign Exchange. Jde o mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů.

Vzhledem k vysoké finanční páce se jedná o vysoce rizikové obchodování.

Forex je výhradně mimoburzovní trh, vypořádání nerealizuje a negarantuje clearingové centrum, při obchodování je nutné počítat s rizikem protistrany.

Zajištění

Pokud u obchodníka uložíte nějaké zajištění, bude s ním nakládáno podle druhu transakce a podle místa, kde se transakce provádí. S tímto zajištěním se může nakládat dosti odlišně v závislosti na tom, zda obchodujete na zavedené či určené investiční burze a podle pravidel této burzy (a souvisejícího clearingového domu) nebo obchodujete na jiné burze nebo dokonce mimo burzu.

Jakmile se Vaším jménem začne obchodovat, může uložené zajištění ztratit označení, že se jedná o Váš majetek. I když se Vaše obchodování na konci ukáže jako ziskové, nemusíte získat zpátky stejná aktiva jako ta, která jste uložili, a možná budete muset přijmout platbu v hotovosti. Měli byste si u dané firmy zjistit, jak bude s Vaším zajištěním nakládáno.

Poradenství

Využijete-li investiční poradenství, činíte tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí.

Upozorňujeme, že obchodníkem poskytnutá rada se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že obchodník může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou radu v budoucnu odvolat nebo změnit, a to i na radu opačnou.

Obchodník poskytuje zákazníkovi pouze rady, samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Vás a nesete za ně plnou zodpovědnost. Pokud se rozhodnete jakékoliv poradenství využít, nečiňte tak bez samostatného důkladného posouzení každé jednotlivé rady.

Obchodník neposkytuje právní, daňové, účetní, ani jiné obdobné poradenství. V případě potřeby takového poradenství, doporučujeme kontaktovat specializované firmy.

Day - trading

Day-trading strategie obchodování sebou nese zvýšená rizika. Day-trading je strategie, při níž jsou nakupovány a prodávány shodné investiční nástroje nebo jiná aktiva v průběhu jednoho nebo nejvýše několika málo obchodních dní.

Obchodování v průběhu dne je agresivní obchodní strategií s velkým množstvím provedených obchodů, přičemž Zákazník platí poplatek za každý jednotlivý obchod. Celkové výdaje za poplatky tedy mohou podstatně prohloubit ztrátu Zákazníka nebo významně snížit jeho zisk.

Pozastavení obchodování a investice na šedých trzích

V určitých obchodních situacích může být obtížné nebo dokonce nemožné uzavřít otevřenou pozici. K tomu může dojít například v době rychlých pohybů ceny, pokud cena vzroste nebo klesne natolik, že se podle pravidel dané burzy pozastaví nebo omezí obchodování.

Zadání stop-loss pokynu (pokyn k zamezení ztrát) nemusí nutně omezit Vaše ztráty na zamýšlenou výši, ale podmínky na trhu mohou zabránit provedení takového pokynu za stanovenou cenu.

Zákazník může uzavřít transakce:

 • s cennými papíry, jejichž kotace na burze byla pozastavena nebo byla kotace a s těmito cennými papíry zrušena, nebo u těchto cenných papírů burza vydala pozastavení nebo zákaz obchodování, nebo
 • s cennými papíry na šedém trhu, což jsou cenné papíry, u kterých bylo zažádáno o kotaci či obchodování na burze, kde se zatím neobchodují a nejsou zde kotovány (kromě případu, kdy byla tato žádost zamítnuta) ani se neobchodují a nejsou kotovány na žádné jiné burze.

Nemusí existovat dostatek veřejně dostupných informací, na základě kterých by bylo možné se rozhodnout takové cenné papíry koupit nebo prodat.

Uložená hotovost a majetek

Měli byste se seznámit se způsoby, jak jsou Vaše finanční prostředky a jiný majetek uložený pro domácí a zahraniční transakce chráněny, zejména pokud se firma, u níž máte uloženy finanční prostředky či jiný majetek, dostane do platební neschopnosti (konkurz, insolvence).

Výše finančních prostředků či majetku, který můžete získat v takovém případě zpět, se může řídit specifickými právními předpisy či místními pravidly. V některých jurisdikcích je majetek specificky označený jako Váš rozdělován v případě deficitu stejným způsobem jako peněžní prostředky.

Právní předpisy, kterým podléhá činnost firmy, u níž máte uloženy finanční prostředky či jiný majetek, mohou umožňovat a zpravidla umožňují, aby tyto finanční prostředky či jiný majetek byly drženy na hromadném (sběrném) účtu. Tento případ s sebou nese zvýšená rizika a nároky zejména ohledně řádné a důsledné evidence a jednoznačného doložení majetku a vlastnictví každého konkrétního klienta. Úvěrovému riziku činnost firmy, u níž máte uloženy finanční prostředky či jiný majetek, jste vystaveni pouze Vy.

Stabilizační opatření

Mohou se provádět transakce s cennými papíry, jejichž cena mohla být ovlivněna stabilizačními opatřeními. Stabilizace umožňuje uměle udržet tržní cenu cenného papíru během prodeje nové emise cenných papírů veřejnosti. Stabilizace může ovlivnit nejen cenu nové emise, ale i jiných souvisejících cenných papírů.

Regulátoři umožňují provádět stabilizaci, jelikož když přijde nová emise poprvé na trh, může její cena na nějakou dobu klesnout, než se najdou kupci. Stabilizace tomuto trendu zabraňuje. Stabilizaci provádí “stabilizační manažer” (obvykle firma zodpovědná za uvedení nové emise na trh). Za předpokladu, že se stabilizační manažer řídí přesně stanovenými pravidly, je oprávněn zpětně vykupovat cenné papíry, které byly dříve prodány investorům nebo přiděleny institucím, které se rozhodly si je neponechat.

Tento krok může způsobit, že se cena daného cenného papíru udrží na vyšší úrovni, než by jinak byla během stabilizace schopna.

Pravidla stabilizace:

 • omezit období, během kterého může stabilizační manažer stabilizovat novou emisi,
 • pevně stanovit cenu, na které může provést stabilizaci (v případě akcií a opčních listů, ne v případě dluhopisů),
 • požadovat po stabilizačním manažerovi prohlášení, že může stabilizovat, nicméně nemusí uvádět přesně kdy tak činí.

To, že je nová emise či související cenný papír stabilizován, by se nemělo brát jako ukazatel míry zájmu investorů ani jako ukazatel ceny, za kterou jsou investoři ochotni takové cenné papíry kupovat.

Investice bez možnosti okamžité realizace

Jak u investic obchodovaných na burze tak u mimoburzovních investic se může stát, že nebude možné je okamžitě realizovat. Jedná se o investice, jejichž trh je nebo by mohl být omezený.

Proto může být obtížné stanovit jejich tržní hodnotu anebo uzavřít otevřenou pozici v těchto investic.

Strategie snižující riziko

Vydání určitých pokynů (např. pokynů „stop-loss“, tam kde to burzovní nebo tržní pravidla či zákon povoluje, nebo pokynů „stop-limit“), které jsou určeny k omezení ztrát na určitou úroveň, nemusí být účinné vzhledem k tomu, že tržní podmínky mohou způsobit, že takovéto pokyny mohou být nevykonatelné nebo realizovatelné za horší ceny, než je uvedeno v pokynu.

Strategie používající kombinace pozic, jako např. pozice „spread“ a „straddle“, mohou být stejně tak riskantní jako držení „dlouhých“ či „krátkých“ pozic.