Právní upozornění

Tato webová prezentace byla vypracována obchodní společností Colosseum, a.s., sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, která je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným a dohlíženým Českou národní bankou.

 

Tato webová prezentace byla vypracována pro potenciální zákazníky a zákazníky obchodní společnosti Colosseum, a.s. Kromě informací, jejichž zdrojem je obchodní společnost Colosseum, a.s., jsou informace uvedené v této webové prezentaci získávány ze zdrojů, které jsou ze strany obchodní společnosti Colosseum, a.s. považovány za spolehlivé, avšak v této souvislosti není poskytována ze strany obchodní společnosti Colosseum, a.s. jakákoliv záruka, že údaje, informace a názory zde uvedené jsou přesné a úplné.

 

Ze strany obchodní společnosti Colosseum, a.s. není zaručeno, že informace uvedené v této webové prezentaci budou v okamžiku jejich posuzování jakoukoliv osobou i nadále aktuální. Informace uvedené v této webové prezentaci mají svá přirozená omezení, která je třeba pečlivě zvážit. I když byly informace připraveny v dobré víře, s odbornou péčí, v souladu s interními modely a jinými relevantními zdroji, analýzy založené na jiných modelech nebo předpokladech mohou přinést odlišné výsledky. Jiné finanční instituce nebo osoby mohou mít jiné názory či závěry. Nelze také zcela vyloučit, že s ohledem na změnu skutečností, na jejichž základě byla tato webová prezentace vytvořena, nebo s ohledem na vývoj na trzích a na jiné skutečnosti, se informace uvedené v této webové prezentaci ukáží v budoucnu jako neúplné nebo nesprávné.

 

Osoba, která chce využívat některou z investičních služeb poskytovaných obchodní společností Colosseum, a.s., musí splňovat zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu, a případně i na finanční zázemí, včetně schopnosti nést ztráty, a na investiční cíle, včetně tolerance k riziku. Výnos ani návratnost jakékoliv nabízené investice nejsou zaručeny. Jakákoliv minulá výkonnost nezaručuje příznivé výsledky do budoucna. Očekávaná výkonnost není rovněž spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota, cena či příjem z investic se mohou měnit anebo být také ovlivněny pohybem směnných kurzů či daňovými předpisy.  

 

Informace obsažené v této webové prezentaci nejsou právním, daňovým či investičním poradenstvím poskytovaným obchodní společností Colosseum, a.s. Informace uvedené v této webové prezentaci nelze bez dalšího považovat za návrh obchodní společnosti Colosseum, a.s. na uzavření jakékoliv smlouvy týkající se jakékoliv investiční služby či jakéhokoliv investičního nástroje. Smluvní dokumentace mezi obchodní společností Colosseum, a.s. a jejími zákazníky je uzavřena v písemné podobě.